ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


CO PO STUDIACH?

Na rynku pracy coraz mniej liczy się sam fakt ukończenia studiów; coraz większe znaczenie ma uczelnia, którą się ukończyło. Uniwersytet Warszawski jest jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni.
Oprócz dyplomu magisterskiego absolwenci Instytutu Historycznego otrzymują zaświadczenia o ukończonych specjalizacjach zawodowych i blokach tematycznych - mogą je zatem przedstawić jako dodatkowe załączniki do CV.
Historia przygotowuje do niektórych zawodów bezpośrednio: oprócz przyszłych naukowców kształcimy nauczycieli historii, archiwistów, pracowników wydawnictw. Naturalnym miejscem zatrudnienia po tych studiach jest też np. muzeum czy biblioteka.
Jednakże większość absolwentów historii podejmuje pracę poza tymi zawodami. Wśród absolwentów historii jest wielu dziennikarzy, urzędników państwowych i samorządowych, pracowników i współpracowników instytucji eksperckich; wiele osób trafia do biznesu.
Poza kompetencjami czysto zawodowymi nasze studia dają też pewne ogólne i techniczne umiejętności, które mają wartość przy poszukiwaniu pracy i w późniejszej karierze zawodowej. Wydaje się zresztą, że na dzisiejszym rynku pracy właśnie takie, uniwersalne umiejętności, znacznie wolniej dezaktualizujące się niż wiedza fachowa, mogą okazać się bardzo ważne.

Można wskazać kilka takich umiejętności:
  • Wyszukiwanie informacji. W czasie studiów student historii przechodzi bardzo intensywny trening w tej dziedzinie, spędzając dużo czasu w bibliotekach i otrzymując podstawowe przygotowanie do poszukiwań archiwalnych; uczymy też szukania informacji w internecie.
  • Panowanie nad dużą ilością danych. Historyk, rekonstruując jakiekolwiek wydarzenia czy procesy zaczyna od dużej ilości nieuporządkowanych informacji. Potrzebna jest mu (już przy okazji pracy z historii starożytnej na I roku) umiejętność panowania nad tymi, często sprzecznymi informacjami, ich uporządkowania i interpretacji.
  • Umiejętność samodzielnej pracy. Historycy dużo dyskutują, ale konkretna rekonstrukcja przeszłości jest przeważnie dziełem jednego badacza. Już w czasie studiów trzeba sobie wyrobić zdolność do samodzielnej pracy - zwłaszcza przy pisaniu tekstów czy przygotowywaniu referatów.
  • Pisanie. Na umiejętność jasnego, logicznego pisania można patrzeć jako na część ogólnego wykształcenia. Ale jest to też bardzo ważny atut w życiu zawodowym - w wielu zawodach konieczne jest pisanie notatek służbowych, ekspertyz itp.
  • Dyscyplina intelektualna. Studia historyczne wyrabiają dyscyplinę intelektualną, przede wszystkim polegającą na konieczności znajdowania potwierdzenia dla swoich twierdzeń w materiale źródłowym. Niezliczoną ilość razy student historii słyszy pytanie: „Skąd pan/pani to wie? Proszę wskazać miejsce w źródle, które to potwierdza”. Konieczność opierania swoich tekstów czy wypowiedzi na mocnym materiale dowodowym nie pozwala na snucie efektownych rozważań bez pokrycia.
  • Krytycyzm. Studia historyczne uczą krytycznej lektury różnego rodzaju publikacji, „rozłożenia na części pierwsze” argumentacji, oceny wartości danych, na których oparte jest rozumowanie autora. Można tu wręcz mówić o trenowaniu pewnych automatycznych odruchów, polegających na śledzeniu, na podstawie jakich materiałów autor rekonstruuje wydarzenia czy procesy. Prawdziwy historyk przeglądający nowo wydaną książkę w księgarni zaczyna od czytania przypisów, a nie samego tekstu - jest to właśnie odruchowe rekonstruowanie (i weryfikacja) drogi, jaką autor wykonał od zebrania materiałów do tworzenia obrazu przeszłości. Studia wyrabiają też rezerwę wobec wszelkiej uznanej, „oficjalnej” wiedzy, wyczulając studentów na otwarty charakter wiedzy naukowej.
  • Wyczulenie na odmienność kulturową. Dla wielu czytelników atrakcją historii są „zagadki”, „sensacje”. Wiele z nich to zabawne fantazje o budowaniu piramid egipskich przez kosmitów czy o skarbach ukrytych w starych fortach, inne – to rzeczywiście sensacyjne, zagadkowe wydarzenia. Badając historię dochodzimy jednak do innego typu tajemnic - do trudności ze zrozumieniem ludzi, z którymi łączy nas wspólne człowieczeństwo, a którzy wydają się niepojęci w swoich zachowaniach i sposobie myślenia. Wiele poglądów, które są dla nas zupełnie oczywiste, byłyby dla ludzi innych czasów głęboko zdumiewające czy gorszące. I nie trzeba się cofać do odległych epok, by natrafić na takie zagadki. Obszar egzotyki zaczyna się bardzo blisko - w dyskusjach na temat PRL widać, jak trudno jest dziś zrozumieć różne zachowania społeczne z tamtych czasów. Dotyczy to też ludzi, którzy przeżyli wielką zmianę systemu i dziś mają trudności z uświadomieniem sobie motywów własnych zachowań czy aspiracji przed tym przełomem. Historia jest zatem również nauką o tym, jak bardzo ludzie się różnią – nie tylko między różnymi kulturami, ale również ci wychowani w tej samej kulturze, lecz w różnych epokach. Podstawowym grzechem w badaniach historycznych jest tzw. prezentyzm - przypisywanie ludziom innych czasów i kultur współczesnej mentalności. Takie wyczulenie na inny sposób myślenia jest czymś uniwersalnym, może się przydać w zawodach bardzo odległych od historii.