ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH

Program studiów dziennych i wieczorowych jest identyczny - wszystkie poniżej podane informacje odnoszą się do obu rodzajów studiów. Program studiów zaocznych niewiele różni się od poniżej przedstawionego – jedyna poważniejsza różnica to brak bloków tematycznych na studiach magisterskich (studenci zaoczni mają o wyboru trzy specjalizacje zawodowe).

Na program studiów składają się:

Ćwiczenia warsztatowe. Są to zajęcia z poszczególnych epok - na I roku po jednych trzydziestogodzinnych ćwiczeniach w każdym semestrze z historii starożytnej, w następnych latach po dwa ćwiczenia w semestrze z rozbiciem na historię Polski i historię powszechną - kolejne epoki to średniowiecze, epoka nowożytna (XVI-XVIII w.), XIX w., lata 1918-1939, oraz historia najnowsza po 1939.

Ćwiczenia polegają na wspólnej lekturze i interpretacji tekstów z epoki - są to zajęcia w formie dyskusji i udział w dyskusji jest podstawą oceny. Ich głównym celem jest wyrobienie umiejętności analitycznych. Zastanawiamy się nad autentycznością i wiarygodnością danego źródła, staramy się odczytać ukryte treści, wskazać kolejne warstwy tekstu itp. Można powiedzieć, że w przeciwieństwie do kursów szybkiego czytania, uczymy czytania wolnego - uważnego i wnikliwego, nie ograniczonego do powierzchownego uchwycenia treści. Chcielibyśmy, żeby ćwiczenia warsztatowe dawały przedsmak pracy badawczej, by wdrażały w taki tryb pracy, jaki będzie potrzebny przy samodzielnych badaniach.

W zasadzie ćwiczenia warsztatowe nie służą przygotowaniu do egzaminu. Na późniejszych latach studiów często dotyczą jakiegoś wycinkowego problemu na przestrzeni kilkunastu - kilkudziesięciu lat. Przy takiej formule zajęć, staramy się pokazać, jak te same wydarzenia i procesy można uchwycić korzystając z bardzo odmiennych źródeł (np. pamiętników, wierszy, artykułów gazetowych, raportów policyjnych, ilustracji itp.).

Tematyka zajęć jest zwykle bliska badaniom prowadzącego je pracownika czy doktoranta. Chodzi tu o pokazanie własnego warsztatu naukowego, co zwykle jest ciekawsze niż teoretyczne rozważania na temat pracy historyka. Ważne jest też, by temat zajęć był naprawdę interesujący dla samego prowadzącego, aby pytania, które pojawiają się w trakcie analizy tekstów na ćwiczeniach, miały jakiś związek z pytaniami naukowymi, które sam sobie stawia.

Ćwiczenia ze wstępu do badań historycznych (WBH) i nauk pomocniczych historii (NPH). Są to zajęcia o bardziej „technicznym” charakterze. Jednosemestralny WBH jest wprowadzeniem do podstawowych zagadnień nauki historycznej, zapoznaniem się z pracą w bibliotece, encyklopediami, słownikami itp. Cztery semestry NPH (średniowiecze, XVI-XVIII w., XIX w., XX w.) to przegląd kategorii źródeł i sposobów ich analizy. O ile w ramach ćwiczeń warsztatowych np. artykuł z gazety będzie omawiany jako kolejne źródło dotyczące jakichś wydarzeń czy procesów, to na ćwiczeniach z NPH będziemy się zastanawiali jak pracowała redakcja, skąd czerpała wiadomości, jaka była technika druku itp.

Prace roczne. Od pierwszego roku studiów studenci samodzielnie przygotowują monografie naukowe pod kierunkiem specjalistów od różnych epok historycznych. Praca musi być efektem samodzielnej analizy źródeł (tekstów z epoki), mieć charakter badawczy, a nie ograniczać się do zestawienia tego, co pisali na dany temat historycy. Praca w ścisłym kontakcie z naukowym opiekunem wprowadza do naszych studiów element powszechnego w krajach anglosaskich „systemu tutorskiego”, promującego indywidualny kontakt między studentem a wykładowcą, który zadaje temat, pomaga w rozpoczęciu poszukiwań, systematycznie sprawdza postępy pracy, udziela odpowiednich wskazówek i ocenia wiedzę, ciekawość intelektualną i perspektywy naukowego rozwoju studenta.

Pisanie pracy rocznej to jednak przede wszystkim szkoła naukowej samodzielności - najpierw w zbieraniu i opracowywaniu materiałów, analizowaniu źródeł historycznych, a później planowaniu, komponowaniu i pisaniu pracy naukowej. Pracę roczną oceniamy biorąc pod uwagę jej wartość merytoryczną (zdarzają się prace bardzo oryginalne, a niekiedy wręcz odkrywcze), przejrzystość i logikę wywodu, umiejętność zapanowania nad techniczną stroną „aparatu naukowego” (bibliografia, przypisy itp.).

Egzaminy z „wielkich epok. Egzaminów z historii jest zaledwie 5 w ciągu całych studiów, ale obejmują one duży materiał. Są to egzaminy z historii starożytnej, średniowiecza, epoki nowożytnej, XIX wieku i XX wieku.

Wykłady. Student musi zaliczyć w czasie studiów licencjackich określoną liczbę godzin wykładów historycznych. Obecnie Instytut oferuje w każdym semestrze około 40 wykładów. Kilka z tych wykładów ma charakter kursowy (tzn. przygotowuje do egzaminu), większość to wykłady monograficzne, dotyczące wybranych zagadnień, przeważnie tych, nad którymi profesor właśnie naukowo pracuje.

Objazdy naukowe. Polegają one na zwiedzaniu zabytków w wybranym regionie Polski. Mają zapoznać studentów z podstawami historii architektury – przede wszystkim nauczyć rozpoznawania stylów architektonicznych i datowania zabytków.
Studenci pierwszego roku odbywają objazd trzydniowy, studenci II roku pięciodniowy, zakończony egzaminem.

Języki obce. Zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi na UW studenci mają 240 godzin lektoratu nowożytnego języka obcego (do wyboru), zakończonego egzaminem. Studenci historii muszą ponadto zaliczyć lektorat łaciny i zdać egzamin z tego języka. W Instytucie organizowane są też fakultatywne lektoraty greki, hebrajskiego, jidysz oraz specjalistyczne lektoraty łaciny (np. łacina średniowieczna).

Zajęcia z innych nauk. Na I roku studenci mają zajęcia z socjologii, zakończone pracą pisemną i egzaminem; na II roku zajęcia z filozofii bądź –do wyboru – nauki o polityce, również zakończone egzaminem. W ciągu I i II roku trzeba zaliczyć też dwa wykłady dotyczące metod innych nauk humanistycznych – w Instytucie organizowane są takie wykłady na temat archeologii i historii sztuki.

Specjalizacja pedagogiczna. Jest to jedyna specjalizacja zawodowa, która zaczyna się na studiach licencjackich. Ukończenie jej na tym poziomie daje uprawnienia do nauczania historii w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Praca licencjacka. Studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej przygotowanej pod kierunkiem jednego z pracowników naukowych Instytutu.

PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH

Na program studiów składają się:

Specjalizacje zawodowe. Istnieją trzy takie specjalizacje: pedagogiczna, archiwalna i edytorska. Pierwsza z nich daje uprawnienia do uczenia historii w liceach, druga przygotowanie do pracy w archiwach państwowych i archiwach firm, trzecia kształci przyszłych pracowników wydawnictw. Studenci wszystkich trzech specjalizacji odbywają praktyki zawodowe.

Bloki tematyczne. Są to „ścieżki” uzupełniające główny program studiów. Boki tematyczne mają charakter interdyscyplinarny - wielu prowadzących zajęcia nie jest pracownikami Instytutu; duża część studentów uczestniczących w zajęciach bloków to studenci spoza Wydziału Historycznego. Obecnie istnieje osiem takich bloków:

  1. Historia i historiografia Francji
  2. Historia i kultura Żydów w Polsce
  3. Historia gospodarcza
  4. Historia społeczna Polski XIX i XX w.
  5. Historia Kościołów chrześcijańskich
  6. „Kultura w działaniu”. Rzeczpospolita od średniowiecza do nowoczesności (XV-XIX w.)
  7. Historia wojen i wojskowości
  8. Historia i kultura Anglii i Wysp Brytyjskich

Blok tematyczny obejmuje około 240 godzin zajęć, prace pisemne oraz egzamin końcowy. Oczywiście rodzaj zajęć zależny jest od tematu, np. w ramach „Historii i kultury Żydów” studenci mają lektorat jidysz i hebrajskiego, a w bloku „Historia wojskowości” przewidziane są zajęcia na terenie dawnych fortyfikacji.

Metodologia historii i historia historiografii. Co to jest prawda historyczna? Albo fakt historyczny? Na początku studiów otrzymamy podstawowe odpowiedzi na takie pytania. Ale w rzeczywistości są to zagadnienia trudne, sporne, od dawna dyskutowane. Metodologia historii zajmuje się nimi w ujęciu bardziej teoretycznym; historia historiografii ukazuje, jakich odpowiedzi na tego typu pytania udzielali dawni historycy.

Seminaria magisterskie. Seminaria prowadzone są wyłącznie przez samodzielnych pracowników nauki (ze stopniem doktora habilitowanego). W Instytucie funkcjonuje około 50 seminariów magisterskich (niektóre są wspólnymi seminariami dwóch lub więcej profesorów). Oznacza to dużą możliwość wyboru tematu pracy magisterskiej.