ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


SPECJALIZACJE ZAWODOWE I BLOKI TEMATYCZNE

Specjalizacje zawodowe i bloki tematyczne są częścią programu studiów magisterskich. Na studiach zaocznych są tylko specjalizacje zawodowe.

SPECJALIZACJE ZAWODOWE

Specjalizacja archiwalna Archiwista kojarzy się przeważnie z opieką nad starymi dokumentami, na których opierają swoje prace badacze przeszłości. Albo z tajnymi aktami, skrywającymi sensacyjne tajemnice. I są to słuszne skojarzenia. Ale specjalizacja archiwalna przygotowuje też do pracy w archiwach firm, instytucji państwowych, stowarzyszeń itp. Oprócz zajęć z odczytywania pisma ręcznego sprzed stuleci, studenci zapoznają się też z programami komputerowymi stosowanymi przy archiwizacji całkowicie współczesnej dokumentacji.

Specjalizacja edytorska Studenci tej specjalizacji uczą się wydawania źródeł historycznych – z naukowym komentarzem i przypisami. Niektórzy z nich wykorzystają to w przyszłej pracy naukowej. Jednak zajęcia w ramach specjalizacji przygotowują także do pracy w wydawnictwach, przede wszystkim tych publikujących książki historyczne. W programie, poza typowymi zajęciami z edytorstwa, znajdują się też zajęcia komputerowe oraz prowadzone przez polonistów zajęcia z kultury języka polskiego.

Specjalizacja pedagogiczna Program tej specjalizacji określony jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; jej ukończenie daje państwowe uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Na program specjalizacji składają się zajęcia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Specjalizacja pedagogiczna jako jedyna zaczyna się na studiach licencjackich.

BLOKI TEMATYCZNE

Historia i kultura Żydów w Polsce W Instytucie istnieje ośrodek badania historii Żydów polskich. Jego pracownicy i współpracownicy prowadzą zajęcia w ramach tego bloku tematycznego. Wykłady i konwersatoria dotyczą m.in. literatury żydowskiej w Polsce i ruchów religijnych wśród polskich Żydów, takich jak chasydyzm czy frankizm. Ponadto studenci mają lektoraty języka jidysz lub języka hebrajskiego. Uczestnicy bloku biorą udział w objazdach po zabytkach kultury żydowskiej w Polsce. W 2006 na trasie dziewięciodniowego objazdu znalazły się Kraków, Lublin, Łódź i kilkanaście innych miejscowości.
Więcej informacji o bloku tematycznym: www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl

Historia gospodarcza Zajęcia dotyczą handlu średniowiecznego, afrykańskich gospodarek prymitywnych, rewolucji przemysłowej w Anglii i wielu innych problemów. Prowadzący zajęcia starają się ukazać centralne dla poszczególnych epok zagadnienia ekonomiczne. Celem bloku jest też pokazanie metod badań nad życiem ekonomicznym społeczeństw od starożytności do dziś.

Historia i historiografia Francji Cykl zajęc tego bloku stanowi panoramę historii i kultury Francji, pozwala też zapoznać się z bogatym dorobkiem współczesnej i dawnej humanistyki francuskiej.
Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość przygotowania się do stypendiów we Francji, między innymi w ramach programu SOCRATES-ERASMUS.

Historia Kościołów chrześcijańskich Zajęcia prowadzone w tym bloku tematycznym dotyczą nie tylko dziejów instytucji kościelnych. Omawiany jest też stosunek Kościoła do problemów politycznych i społecznych; ważne miejsce w programie bloku zajmuje też religijność zwykłych ludzi. Studenci bloku uczestniczą w wakacyjnych objazdach terenowych – w poprzednich latach odbyły się one na Litwie, w Niemczech i w Czechach, a w tym roku we Francji

„Kultura w działaniu”. Rzeczpospolita od średniowiecza do nowoczesności (XV-XIX w.) Jest to blok interdyscyplinarny; uczestniczą w nim studenci różnych kierunków i wykładowcy z różnych nauk humanistycznych – historycy kultury, sztuki, literatury i muzykolodzy. W programie są także zajęcia z ikonografii w Gabinecie Rycin BUW i na Zamku Warszawskim.

Historia społeczna XIX i XX w. Zajęcia w tym bloku dotyczą zarówno dziejów dużych grup społecznych (chłopi, ziemiaństwo, inteligencja itp.), jak i takich zagadnień jak turystyka, rola mass mediów w przemianach społecznych czy problemy zdrowotności. Ważne miejsce zajmują kwestie z zakresu gender studies: zmieniająca się pozycja społeczna kobiet, przemiany rodziny itp.

Historia wojen i wojskowości Blok składa się nie tylko z zajęć poświęconych klasycznej historii wojskowej – analizie poszczególnych kampanii i batalii, uzbrojeniu, koncepcjom teoretyków wojskowych. Omawiany jest także stosunek społeczeństwa do armii, polityczne i gospodarcze przygotowanie działań wojennych, procesy społeczne towarzyszące wojnie, wpływ wojen na kulturę.

Historia i kultura Anglii i Wysp Brytyjskich Zajęcia dotyczą historii politycznej i społecznej oraz kultury Wysp Brytyjskich od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Dodatkowym elementem są ćwiczenia przygotowujące studentów do samodzielnych badań w bibliotekach i archiwach Zjednoczonego Królestwa. Organizowane są również gościnne wykłady badaczy z uczelni brytyjskich, prezentujących najnowszy dorobek historiografii anglosaskiej