ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


REKRUTACJA 2007/2008

Kierunek studiów: Historia
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 100
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego:
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
· historia – wymagany poziom podstawowy i rozszerzony,
· jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański – wymagany poziom podstawowy.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę” , muszą mieć na świadectwie ocenę z:
· historii – wymagany poziom podstawowy i rozszerzony,
· jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański – wymagany poziom podstawowy.
Kandydaci, którzy zdali „starą maturę, przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z:
· historii – wymagany poziom podstawowy i rozszerzony,
· jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański – wymagany poziom podstawowy.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową IB), muszą mieć na świadectwie ocenę (wyrażoną w punktach) z:
· historii – wymagany poziom wyższy (HL),
· przynajmniej jednego języka obcego spośród następujących: język angielski A1, język angielski A2, język angielski B, język francuski A1, język francuski A2, język francuski B, język niemiecki A1, język niemiecki A2, język niemiecki B, język rosyjski A1, język rosyjski A2, język rosyjski B, język włoski A1, język włoski A2, język włoski B, język hiszpański A1, język hiszpański A2, język hiszpański B – wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
Sposób przeliczania punktów:
Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów.
Etap I – Wstępny etap rekrutacji.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. Warunkiem przystąpienia do dalszych etapów rekrutacji jest uzyskanie 65% punktów na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym oraz zdanie matury z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „starą maturę”, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW). Kandydaci ze „starą maturą” muszą zdać na UW egzamin centralny z języka obcego, uzyskując na nim 65% punktów na poziomie podstawowym oraz zdać egzamin centralny z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) muszą mieć na świadectwie ocenę z języka obcego – na poziomie niższym (SL) lub wyższym (HL), co najmniej 4 punkty oraz ocenę (wyrażoną w punktach) z historii na poziomie wyższym (HL).
Etap II – Na tym etapie brane są pod uwagę jedynie oceny z historii. Nie uwzględnia się punktacji z języka obcego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, uwzględnia się wyniki z egzaminu maturalnego z historii. Liczba punktów procentowych uzyskanych z egzaminu z historii decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Sumuje się punkty uzyskane z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Maksymalna liczba punktów = 200 punktów procentowych.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „starą maturę”, uwzględnia się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) z historii. Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Sposób przeliczania punktów jest taki sam jak w przypadku „nowej matury”. Sumuje się punkty procentowe uzyskane z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Maksymalna liczba punktów = 200 punktów procentowych.
Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wynik egzaminu maturalnego z historii na poziomie wyższym (HL) przelicz się na punkty procentowe według schematu:
7 – 200%
6 – 171%
5 – 143%
4 – 114%
3 – 86%
Ponieważ przy ocenie 2 lub 1 uczeń nie otrzymuje świadectwa maturalnego (IB Diploma) oceny te nie są uwzględniane w punktacji.
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI i FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego:
· Olimpiady Historycznej.
LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
· Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
· Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie”,
· Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.
LAUREACI:
· polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego języka obcego (na poziomie podstawowym) uzyskują:
LAUREACI i FINALIŚCI olimpiad językowych:
· Olimpiady Języka Angielskiego,
· Olimpiady Języka Francuskiego,
· Olimpiady Języka Niemieckiego,
· Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4.
 
Kierunek studiów: Historia
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 80
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego:
Przewidziane są dwie tury rekrutacji – I letnia i II tura jesienna – do wypełnienia limitu miejsc.
Druga tura odbędzie się we wrześniu w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze.
Rejestrować mogą się kandydaci mający „nową” lub „starą” maturę.
Kandydaci w II turze będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.
I tura rekrutacji – letnia:
Mogą w niej wziąć udział osoby, które zarejestrowały się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia stacjonarne – a w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie dostały się na te studia. Osoby te, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe), muszą w wyznaczonym terminie, potwierdzić pisemnie chęć udziału w rekrutacji na studia wieczorowe w Instytucie Historycznym. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia
niestacjonarne (wieczorowe) w Instytucie Historycznym.
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
· historia – wymagany poziom podstawowy i rozszerzony,
· jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański – wymagany poziom podstawowy.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę” , muszą mieć na świadectwie ocenę z:
· historii – wymagany poziom podstawowy i rozszerzony,
· jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański – wymagany poziom podstawowy.
Kandydaci, którzy zdali „starą maturę” , przystępują do Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW) z:
· historii – wymagany poziom podstawowy i rozszerzony,
· jednego języka obcego spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański – wymagany poziom podstawowy.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB) , muszą mieć na świadectwie ocenę (wyrażoną w punktach) z:
· historii – wymagany poziom wyższy (HL),
· przynajmniej jednego języka obcego spośród następujących: język angielski A1, język angielski A2, język angielski B, język francuski A1, język francuski A2, język francuski B, język niemiecki A1, język niemiecki A2, język niemiecki B, język rosyjski A1, język rosyjski A2, język rosyjski B, język włoski A1, język włoski A2, język włoski B, język hiszpański A1, język hiszpański A2, język hiszpański B – wymagany poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
Sposób przeliczania punktów:
Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów.
Etap I – Wstępny etap rekrutacji.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego. Warunkiem przystąpienia do dalszych etapów rekrutacji jest uzyskanie 65% punktów na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym oraz zdanie matury z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „starą maturę”, uwzględnia się wyniki Centralnych Egzaminów Wstępnych (CEW). Kandydaci ze „starą maturą” muszą zdać na UW egzamin centralny z języka obcego, uzyskując na nim 65% punktów na poziomie podstawowym oraz zdać egzamin centralny z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) muszą mieć na świadectwie ocenę z języka obcego – na poziomie niższym (SL) lub wyższym (HL), co najmniej 4 punkty oraz ocenę (wyrażoną w punktach) z historii na poziomie wyższym (HL).
Etap II – Na tym etapie brane są pod uwagę jedynie oceny z historii. Nie uwzględnia się punktacji z języka obcego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę, uwzględnia się wyniki z egzaminu maturalnego z historii. Liczba punktów procentowych uzyskanych z egzaminu z historii decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Sumuje się punkty uzyskane z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Maksymalna liczba punktów = 200 punktów procentowych.
W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym kandydatów, którzy zdali tzw. „starą maturę”, uwzględnia się wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) z historii. Liczba punktów uzyskanych z Centralnego Egzaminu Wstępnego (CEW) decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej. Sposób przeliczania punktów jest taki sam jak w przypadku „nowej matury”. Sumuje się punkty procentowe uzyskane z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Maksymalna liczba punktów = 200 punktów procentowych.
Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową (IB) wynik egzaminu maturalnego z historii na poziomie wyższym (HL) przelicza się na punkty procentowe według schematu:
7 – 200%
6 – 171%
5 – 143%
4 – 114%
3 – 86%
Ponieważ przy ocenie 2 lub 1 uczeń nie otrzymuje świadectwa maturalnego (IB Diploma) oceny te nie są uwzględniane w punktacji.
II tura rekrutacji – jesienna odbędzie się we wrześniu w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze. Rejestrować mogą się kandydaci mający „nową” lub „starą” maturę (ci ostatni bez konieczności zdawania Centralnych Egzaminów Wstępnych). W przypadku przekroczenia limitu miejsc brana będzie pod uwagę ocena z języka polskiego albo z historii (do wyboru przez kandydata) na świadectwie maturalnym albo na świadectwie dojrzałości. Zasady ulegną doprecyzowaniu.
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI i FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego:
· Olimpiady Historycznej.
LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
· Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
· Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie”,
· Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.
LAUREACI:
· polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego języka obcego (na poziomie podstawowym) uzyskują:
LAUREACI i FINALIŚCI olimpiad językowych:
· Olimpiady Języka Angielskiego,
· Olimpiady Języka Francuskiego,
· Olimpiady Języka Niemieckiego,
· Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4.
Studia są płatne.
 
Kierunek studiów: Historia
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 80
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego:
Przewidziane są dwie tury rekrutacji – I letnia i II tura jesienna – do wypełnienia limitu miejsc.
Druga tura odbędzie się we wrześniu w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze.
I tura rekrutacji:
Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rejestrować mogą się kandydaci mający „nową” lub „starą” maturę (ci ostatni bez konieczności zdawania Centralnych Egzaminów Wstępnych).
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc brana będzie pod uwagę ocena z języka polskiego albo z historii (do wyboru przez kandydata) na świadectwie maturalnym albo na świadectwie dojrzałości. Zasady ulegną doprecyzowaniu.
II tura rekrutacji:
Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rejestrować mogą się kandydaci mający „nową” lub „starą” maturę (ci ostatni bez konieczności zdawania Centralnych Egzaminów Wstępnych).
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc brana będzie pod uwagę ocena z języka polskiego albo z historii (do wyboru przez kandydata) na świadectwie maturalnym albo na świadectwie dojrzałości. Zasady ulegną doprecyzowaniu.
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI i FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego:
· Olimpiady Historycznej.
LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
· Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
· Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie”,
· Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.
LAUREACI:
· polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego języka obcego (na poziomie podstawowym) uzyskują:
LAUREACI i FINALIŚCI olimpiad językowych:
· Olimpiady Języka Angielskiego,
· Olimpiady Języka Francuskiego,
· Olimpiady Języka Niemieckiego,
· Olimpiady Języka Rosyjskiego.
Osoby wyżej wymienione mają obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Olimpijczycy muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Biurze ds. Rekrutacji w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 4.
Studia są płatne.